Şeyh Koyun Baba Hz.
Şeyh Koyun Baba Hz./ Talatpaşa, Eski İstanbul Cd. No:82, 22100 Edirne Merkez/Edirne Yol Tarifi Al

Şeyh Koyun Baba Hz.

Nâmı Mehmed’dir. Örfî Ağa Târihçesi beyânınca Nakşibendî tarîki meşâyihinden Seyyid Ali-i Semerkandî me’zûnlarından meczûb-i ilâhi bir zât olup 1012 târihinde vefât etmekle Kasab Abdülazîz Mahallesi’nde Kanlı Pınar’da Altûnîzâde Sokağı’nın ikinci numarasında vâki nâmına mensûb olan tekke sâhasında türbe-i mahsûsada defn olunmuş ve şuarâ-yı asriyeden Mamazâde Hâdî Efendi bu târihi demiştir. Mısra Dehr kassâbı Koyun Baba’yı kurbân eyledi Azîz-i mûmâileyh Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel hazretlerinden âlem-i manada üç defa tekkesinin tamirini ricâ etmekle 1165’te esâsından hedmle ittisâline müceddeden bir de câmi-i şerîf ilâvesiyle inşâ ettirilmiştir. Ravzatü’t-tekâyâ’ya mürâcaat buyurula.
 

Kaynak: Riyâz-ı Belde-i Edirne 2-2 Cilt
PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 1111
Anahtar Kelimeler: Şeyh Koyun Baba Hz., Nakşibendi, Edirne, Türbe