Seyyid Veli Baba Hz.
Seyyid Veli Baba Hz. Türbesi, Senirkent /Isparta Yol Tarifi Al

Seyyid Veli Baba Hz.

Anadolu’da yetişmiş velilerden biri
1533 senesinde Uluğbey’de doğmuştur. Gerçek adı Hüseyin’dir. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda yaşamıştır. Yaşadığı dönemde IV.Murat’ın başkumandanı Murtaza Zor Paşa’nın Uluğbey’den geçtiği sırada başkumandana ve ordusuna ikram ve kerametler göstermiştir. Bu ikramın karşılığında Murtaza Zor Paşa, Isparta mütesellimine emir yazarak o sırada açık mezarlık halinde olan yerin türbe haline getirilmesi ve yanına cami yapılması ister. Türbe inşaatı çeşitli sebeplerden dolayı tamamlanamamış ancak 1858’de köy halkından Ramazan bin Halil yardımıyla tamamlanmıştır. Türbe içinde Seyyid Veli Baba’nın aile bireyleri ile büyük dedeleri ve amcasının mezarları da bulunmaktadır. Türbe bugün halen Isparta Senirkent’in 3 km kuzeyinde Uluğbey kasabasında ziyaret edilmektedir. Seyyit Veli Baba Hz. Türbesi, Evliya Çelebi Seyahatnağmesinde geçer.

PAYLAŞ
Bu türbenin görüntülenme sayısı 2547